Agenda | Sociëteit | Zaalverhuur | Clubs | Lid worden | Nieuws | Vacatures | Contact | Login
Uitgelicht > Innovatiecafe in Haarlems Dagblad

Innovatiecafe in Haarlems DagbladInnovatiecafe in Haarlems Dagblad
Innovatiecafé gaat in januari van start
Hen Flach

Haarlem * Het eerste ’innovatie­café’ in Haarlem wordt gehouden op vrijdag 18 januari 201.9 in Societeit Vereeniging aan de Zijlweg. Het innovatiecafé is bedoeld voor ondernemers uit Haarlem, Bloe­mendaal, Zandvoort, Heemstede en Velsen en omstreken die betrokken willen zijn bij ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Initiatiefnemers zijn de gemeente Haarlem, Rabobank Haarlem, Soci­ereit Vereeniging, MKB Haarlem en Hogeschool lnholland. Dit eerste in­novatiecafé is de beoogde aftrap van een reeks avonden waarbij onder­werpen als sociaal ondernemen. ro­botica, energietransitie en Haarlem Smart City aan de orde komen. Komende periode wordt bekeken welke duurzaamheidsinitiatieven in Haarlem spelen en welke onder­nemingen daarin al succesvol zijn. Op zo’n avond wordt een spreker uitgenodigd die een belangrijk the­ma behandelt en interactief prikke­lende stellingen aansnijdt.

Busondememer Jan de Wit houdt een voordracht

Kansen
Volgens adviseur duurzame econo­mie Stephan Kooijman van de ge­meente Haarlem is in het regionale bedrijfsleven veel interesse voor eco­nomische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Bedrij­ven willen vooral weren waar kan­sen liggen, waar het goed gaat en waar het spaak loopt en warde rol is van de overheid en he, onderwijs. Door de deelnemers wordt gepoogd antwoorden op dez.e prangende vra­gen re geven. Ervaren en jonge on­dernemers krijgen tijdens thema­avonden volop de gelegenheid con­tacten op re doen en re bezien of er ergens ’business’ in zit.
Daarnaast wil de sociëteit (met on­geveer 300 leden) graag meer leden verwelkomen.
Tijdens het eerste innovatiecafé op 18 januari staan twee bedrijven in de schijnwerpers. Onder anderen Wal­ter de Wit, directeur van Jan de Wit Autocars, komt vertellen hoc een deel van zijn bussen voortaan rijdt op brandstof die minder COz-uit­stoot veroorzaakt.
Frénk van der Linden Is uitgenodigd om een gesproken column voor te lezen.
Muziek: singer-songwriter Melle Boddaert. Inloop vanaf 15:30
lnterviews door ’cafébaas’ Jaap Sluls: 16:00. Aansluitend napraten en borrel.

Toegang gratis.
Aanmelden: https://www.societeitvereenlging.nl/agenda